dé shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • taxi; same as 出租车 in Putonghua

    • bù zhī dào dé shì sī jī kàn dào hòu niǎo le méi yǒu

      知道德士司机看到候鸟没有

      I wonder if the taxi uncle spotted the migratory bird?