dī dàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.(of goods) low grade; inferior in quality; cheap

  • dī dàng shí wù

   低档食物

   inferior-quality food

  • dī dàng cái liào

   低档材料

   inferior material

  • yī jiàn dī dàng shāng pǐn

   低档商品

   a low-grade goods

  • dī dàng huò

   低档

   inferior goods