diàn yǐng piào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.film ticket

  • diàn yǐng piào yī bān dōu hěn guì

   电影票一般

   The film ticket is always pricey.

  • diàn yǐng piào kě néng zài nǐ de yī gè kǒu dài li

   电影票可能口袋

   Maybe the film ticket is in one of your pockets.