dìng wèi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.reserve a seat

  • qǔ xiāo háng bān dìng wèi dìng jīn gài bù tuì huán

   取消航班订位订金退还

   If you cancel your flight, you will forfeit your deposit.

  • yào dìng wèi shí qǐng dǎ miǎn fèi diàn huà gěi guì tái

   订位免费电话柜台

   For reservations, call toll-free the reception desk.