duān wǔ
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Dragon Boat Festival (the 5th day of the 5th lunar month)

  • duān wǔ shì zhōng huá mín zú gǔ lǎo de chuán tǒng jié rì zhī yī

   端午中华民族古老传统节日之一

   Dragon Boat Festival is a Chinese ancient traditional festivals.

  • duān wǔ shì wèi le jì niàn zhōng guó de yī wèi shī rén

   端午为了纪念中国诗人

   The Dragon Boat festival is in memory of a Chinese poet.

Word usage

 • Note
  "端午" cannot be written as "端五".