è guā duō ěr
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Ecuador

  • è guā duō ěr bān bù le jìn zhǐ bǔ yú de fǎ lìng

   厄瓜多尔颁布禁止法令

   Ecuador announced a ban on fishing.

  • è guā duō ěr lì yòng zì rán měi jǐng lái xī yǐn yóu kè

   厄瓜多尔利用自然美景吸引游客

   Ecuador has capitalized on its natural beauty to attract tourism.