è shà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.devil; fiend

  • zhè xiē dǎi tú xiōng shén è shà bān dì dǎ lóu li zǒu guò xún zhǎo xí jī de mù biāo

   这些歹徒凶神恶煞走过寻找袭击目标

   The gunmen stalked the building, looking for victims.

 • 2

  n.metadevilish/fiendish person

  • è shà

   恶煞

   fiends

Word usage

 • Note
  "煞" cannot be pronounced as "shā" in "恶煞".

Chinese words with pinyin e sha