fā sòng
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.transmit by radio; transmission

  • fā sòng duǎn xìn

   发送短信

   transmit a text message

  • fā sòng diàn bào

   发送电报

   transmit a telegram

  • fā sòng diàn zǐ yóu jiàn

   发送电子邮件

   transmit an e-mail

 • 2

  v.send out; dispatch (letters, etc.); send

  • fā sòng lǚ kè

   发送旅客

   dispatch travellers

  • fā sòng huò wù

   发送货物

   dispatch goods

  • fā sòng wén jiàn

   发送文件

   dispatch documents