fán luàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.confusing; disorderly; depressed and perturbed; anxious; agitated

  • xīn li fán luàn jí le

   烦乱

   It's so anxious.

  • lìng rén fán luàn de shì

   烦乱

   upsetting things

  • xīn xù fán luàn

   心绪烦乱

   upset

 • 2

  v.dialtrouble

  • hái zi hěn táo qì zhēn ràng rén fán luàn

   孩子淘气烦乱

   The child is so badly behaved. It's a real worry.