fàn zhǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.be used in a general sense; make a general reference; refer in general

  • tā de fā yán fàn zhǐ yī bān qíng kuàng bù shì zhēn duì mǒu yī gè rén de

   发言泛指一般情况针对

   His statement refers to people in general, not to anyone in particular.

  • jiāng hú guò qù fàn zhǐ sì fāng gè dì

   江湖”,过去泛指四方各地

   The term “rivers and lakes” in old days meant in general all corners of the country.