ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.house rent

  • qǐng fù fáng zū

   房租

   Please pay the rent.

  • zhè shì fáng zū lìng wài de shì zá fèi

   房租另外杂费

   This is room rate, others are incidental charges.

  • wǒ shèng xià de qián bù gòu fù fáng zū

   房租

   I haven't got enough left to pay the rent.

  • shōu fáng zū

   房租

   collect the rent