fēi téng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.soar; fly swiftly upward

  • huǒ yàn fēi téng

   火焰飞腾

   Flames flew upwards.

  • yān wù fēi téng

   烟雾飞腾

   the smoke soared upwards

  • liè yàn fēi téng

   烈焰飞腾

   Furious flames rose up swiftly into the air.

  • shān yǔ guò hòu hóng yǒng pù zhù fēi téng jiào xiào wèi wéi zhuàng guān

   过后飞腾叫啸蔚为壮观

   The mountain rain from now on, Hong Yongbao the note, will soar howls, splendid sight.

Chinese words with pinyin fei teng