féng zhì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • v.make (beddings, etc.)

    • qún zi shì yán gé zūn zhào tā de yāo qiú féng zhì de

      裙子严格遵照要求缝制

      The dress had been made up to her exact requirements.