gāng jīn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.reinforcing steel bar; concrete iron

  • wǎng zhuàng gāng jīn

   钢筋

   steel mesh reinforcement

  • wān gāng jīn jī

   钢筋

   steel bender

  • qiáng tǐ yòng gāng jīn jiā gù

   钢筋加固

   The walls are reinforced with steel rods.