gāng luán
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.series of hills; serpentine hills

  • qǐ fú de gāng luán

   起伏冈峦

   undulation of hills

  • dī ǎi de gāng luán

   低矮冈峦

   a low range of hills

  • wǎng lǐ hái yǒu yī piàn chóng chóng dié dié de gāng luán

   重重叠叠冈峦

   Inland there were hills, setting heavily on the earth.