gāo xiào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.abbrcolleges and universities

  • zī shēn gāo xiào kē yán rén yuán

   资深高校科研人员

   senior university research personnel

  • gāo xiào dé yù

   高校德育

   the moral education of colleges and universities