gē shě
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.part with; give up; abandon

  • nán yǐ gē shě jiù qíng

   难以割舍旧情

   hard to break with former emotions

  • qí jié guǒ jiù shì lǐ jiā chéng bì xū gē shě zhè jiā jiā ná dà gōng sī gèng dà bǐ lì de gǔ fèn

   结果就是李嘉诚必须割舍加拿大公司比例股份

   The result is that Mr. Li has to part with a bigger stake in the Canadian group.

Word usage

 • Note
  "舍" cannot be pronounced as "shè" in "割舍".