gōng chéng xiàng mù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.project; construction project; engineering project

  • gōng chéng xiàng mù de shī bài

   工程项目失败

   the fail of engineering project

  • gōng chéng xiàng mù de chéng gōng

   工程项目成功

   the success of engineering project