gōng fèn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.popular anger; public outrage; general odium

  • píng xī gōng fèn

   平息公愤

   appease popular outrage

  • zhè àn jiàn jī qǐ le gōng fèn

   案件激起公愤

   The case generated public outrage.

  • zhào piàn zuì chū kān dēng chū lai shí céng yǐn qǐ le yī piàn gōng fèn

   照片最初刊登出来引起公愤

   The photos caused a storm when they were first published.