gōng zuò shì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.studio; workroom; operating room; studio

  • zū yī gè gōng zuò shì

   工作室

   hire a studio

  • wǒ men bǎ jiào xiǎo de gōng zuò shì zū gěi le dāng dì de yì shù jiā

   我们工作室当地艺术家

   We let the smaller studios out to local artists.

 • 2

  n.working chamber

  • gōng zuò shì duì jiàn zhù lái shuō hěn zhòng yào

   工作室建筑重要

   Working chamber is important in building.