gòu jià
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.metastructure of sth; framework; truss

  • dà lóu de gòu jià yǐ jīng jiàn zhù wán bì

   大楼构架已经建筑完毕

   The building's structure has been constructed.

 • 2

  v.establish

  • gòu jià lǐ lùn kuàng jià

   构架理论框架

   establish theoretical frame

Chinese words with pinyin gou jia