guài dàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • adj.weird; strange; absurd; grotesque

  • guài dàn bù jīng

   怪诞

   weird and uncanny

  • guài dàn fēng gé

   怪诞风格

   strange style

  • xíng wéi guài dàn

   行为怪诞

   the behaviour is weird

  • guài dàn de gù shì

   怪诞故事

   weird story

  • qíng kuàng hěn guài dàn

   情况怪诞

   The situation was really grotesque.