guài zuì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.blame; complain

  • shàng jí bù mén guài zuì le zěn me bàn

   上级部门怪罪怎么

   What if the higher authorities blame those on us?

  • bié guài zuì xià shǔ

   怪罪下属

   Don't blame the subordinates!

  • zhè shì yào guài zuì tā

   怪罪

   He is to blame for it.

  • tā yào bǎ tā de sǐ guài zuì yú rén

   怪罪

   He wanted to apportion blame for her death.