hái tí
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.fmlinfant; early childhood; child

  • zài hái tí shí dài

   孩提时代

   in early childhood

  • wǒ zài gù xiāng dù guò le hái tí shí qī

   故乡度过孩提时期

   I spent my childhood in my hometown.

  • hái tí de jì yì

   孩提记忆

   memories from early childhood

  • hái tí shí tā gǎn jué bèi shòu chǒng ài hé hē hù

   孩提感觉备受宠爱呵护

   As a child she had felt very loved and protected.