hái zi wáng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.the leader of children

  • tā men de ér zi shì gè hái zi wáng

   他们儿子孩子王

   Their son is a leader of children.

 • 2

  n.teacher at a primary school or kindergarten

  • yòu ér yuán lǎo shī yǒu shí bèi chēng wéi hái zi wáng

   幼儿园老师有时称为孩子王

   Teachers in kindergarten are sometimes referred to as leaders of children.