hàn xué
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  n.Han learning; Han school of classical philology

  • hàn xué jiā

   汉学

   a Sinologist

 • 2

  n.Sinology

  • yī bù yīng guó hàn xué shǐ yě shì yī bù zhōng yīng jiāo liú shǐ

   英国汉学中英交流

   The history of British Sinology is also a history of Sino-British communication.

  • yīng guó sì hū bèi pái chú zài ōu zhōu hàn xué quān wài

   英国似乎排除欧洲汉学

   Britain seemed excluded from this European Sinology circle.