háo táo
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.wail; cry loudly

  • tā háo táo tòng kū qǐ lai

   号啕痛哭起来

   He wept and wailed.

  • tā háo táo dà kū jǐn jǐn bào zhù tā de mǔ qīn

   号啕紧紧母亲

   He wailed and clung to his mother.

Chinese words with pinyin hao tao