hé lè bù wéi
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • I don't see any reason why not.; What is there against it?

    • yǒu zhè zhǒng hǎo shì nǐ hé lè bù wéi ne

      这种何乐不为

      Why wouldn't you take advantage of such a good thing?