hēi bǎn cā
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.(blackboard) eraser

    • wèi le chè dǐ fáng chén zài hēi bǎn cā de xià duān zhuāng shàng le yī gè kě yí xìng de jiē fěn hé

      为了彻底防尘黑板擦下端装上接粉

      In order to prevent the ash completely, the lower end of the eraser for blackboard is provided with a movable ash receiving box.