hēi mù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.inside story of a plot, shady deal, etc.

  • chāi chuān hēi mù

   拆穿黑幕

   expose a sinister scheme

  • chóng chóng hēi mù

   重重黑幕

   shrouded in sinister secrecy

  • gāi dǎng yī xiē gāo jí chéng yuán shè xián hēi mù jiāo yì hé shòu huì

   一些高级成员涉嫌黑幕交易受贿

   Some senior members of the party were involved in shady deals and bribery.

  • jī jīn hēi mù

   基金黑幕

   black mail of the fund