hèng huò
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.sudden misfortune; unexpected calamity/disaster

  • tā cǎn zāo hèng huò

   横祸

   He met an unexpected calamity.

  • tā zāo hèng huò ér sǐ

   横祸

   He died a violent death.

  • yī gè rén zāo yù hèng huò dì qiú pī shang hēi shā

   遭遇横祸地球黑纱

   If one dies unnaturally, then the whole world will wear a black armband.