huán yóu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.tour round

  • tā hé qī zi jì huà chéng chuán huán yóu shì jiè

   妻子计划环游世界

   He and his wife were planning to go on a world cruise.

  • huán yóu ōu zhōu

   环游欧洲

   tour round Europe