huì jià
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.exchange rate; conversion rate

  • huì jià shàng zhǎng

   汇价上涨

   exchange rate rise

  • huì jià biàn dòng

   汇价变动

   fluctuations in the exchange rate

  • nǐ néng gào su wǒ rén mín bì duì měi yuán dāng qián de huì jià ma

   告诉人民币美元当前汇价

   Can you tell me the current exchange rate of RMB against US dollar?

Chinese words with pinyin hui jia