hūn yīn zhuàng kuàng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.marital status

  • tā men xún wèn le jiā li suǒ yǒu rén de nián líng xìng bié hé hūn yīn zhuàng kuàng

   他们询问所有年龄性别婚姻状况

   They asked questions about the age, sex and marital status of all the people in the house.

  • nà fèn wén jiàn jì shù tā men de nián líng hūn yīn zhuàng kuàng yǐ jí zǐ nǚ rén shù

   文件记述他们年龄婚姻状况以及子女人数

   The paper states their ages, marital status and the number of children.