jī bái lì
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.white diarrhoea; pullorum disease

    • jī bái lì shì yóu jī bái lì shā mén shì jūn yǐn qǐ zhǔ yào wēi hài jī hé huǒ jī shuǐ píng jiān chuí zhí chuán bō de xì jūn xìng jí bìng

      鸡白痢鸡白痢沙门氏菌引起主要危害火鸡水平垂直传播细菌性疾病

      Pullorum is a bacterial disease caused by Salmonella pullorum through both horizontal and vertical transmission, mainly affecting chickens and turkeys.