jī qiào
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.fmlderide; mock; ridicule

  • jī qiào de yǔ qì

   讥诮语气

   cynical tone

  • jī qiào zhè ge xiǎng fǎ

   讥诮这个想法

   sneer at the idea

  • tā mī zhe yǎn jing jī qiào de xiào zhe

   眼睛讥诮

   He squinted with a sneering look.

Chinese words with pinyin ji qiao