jì yě
Level:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • both...and...

    • tā jì shì chū sè de gāng qín jiā yě shì chū sè de zhǐ huī jiā

      出色钢琴出色指挥

      She was a success both as a pianist and as a conductor.

Chinese words with pinyin ji ye