jì yòu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • both...and...

    • shēng xiǎo hái r shì jiàn jì tòng kǔ yòu lìng rén gāo xìng de shì

      小孩儿痛苦令人高兴

      Giving birth to a child is both painful and joyful.