jiā dài
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.smuggle; carry secretly

  • yóu jì bāo guǒ bù néng jiā dài dāo jù

   邮寄包裹不能夹带刀具

   Don't put knives into parcels.

 • 2

  n.notes smuggled into an examination hall; crib note

  • jiā dài de zhǐ tiáo

   夹带纸条

   crib notes

 • 3

  v.mix; carry under; clamp strap

  • měng liè de fēng li jiā dài zhe dà yàn qī lì de jiào shēng

   猛烈夹带大雁凄厉

   The violent wind carried the scream of wild geese.