jiā nà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Ghana

  • jiā nà yì měi guó rén

   加纳美国人

   Ghanaian Americans

  • jiā nà jiù shì shì jiè shang dì yī gè kě yǐ kàn dào hǎn jiàn de rì quán shí de chéng shì

   加纳就是世界可以看到罕见日全食城市

   Ghana was one of the first places on earth where the rare total solar eclipse was visible.