jiā tíng jiào yù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • n.household education

    • dāng qián dú shēng zǐ nǚ jiā tíng jiào yù wèn tí rì yì tū chū

      当前独生子女家庭教育问题日益突出

      At present, the one-child family education is becoming increasingly prominent.