jiǎ yá
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.dental prosthesis; artificial/false tooth

  • yī fù jiǎ yá

   假牙

   a set of dentures

  • dài jiǎ yá

   假牙

   wear one's dentures

  • nà wèi lǎo rén qǔ chū tā de jiǎ yá

   老人取出假牙

   The old man took out his false teeth.

  • jì zhe qǔ xia jiǎ yá hòu yào qīng xǐ gān jìng

   取下假牙清洗干净

   Remember to clean your dentures after you take them out.