jiǎn fà
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  v.hairdressing

  • jīn tiān zhōng wǔ tā tì tā jiǎn fà le

   今天中午剪发

   He cut her hair this afternoon.

 • 2

  v.shave one's head

  • wǒ jí xū jiǎn fà

   急需剪发

   I need a haircut urgently.