jiàng hu
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • paste

    • tā zhé dié jiàng hu hòu shí de chuàn rù èr zài lā chě

      折叠浆糊厚实拉扯

      He folds the thick string of paste into two, pulling again.