ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.abstain/refrain from smoking

  • wǒ jiè yān le

   戒烟

   I've given up smoking.

  • tā duō cì xiǎng píng yì zhì lì jiè yān dōu méi yǒu chéng gōng

   意志力戒烟没有成功

   He tried several times to quit smoking by force of will without success.

  • tā xià jué xīn yào jiè yān

   决心戒烟

   He made a resolution to give up smoking.

Chinese words with pinyin jie yan