jǐn cǐ ér yǐ
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slno more

  • zhè zhǐ shì gè yè wù jiàn yì jǐn cǐ ér yǐ

   只是业务建议仅此而已

   It's a business proposition, pure and simple.

  • tā men rèn wéi cóng shēng dào sǐ jǐn cǐ ér yǐ

   他们认为仅此而已

   They think from birth to death. That's it.