jǐn dīng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.dig-in

  • wǒ zuò huǒ chē shí jǐn dīng zhe wǒ de bāo

   火车紧盯

   I kept a close watch on my bag as I sat on the train.

  • tā men yī gè gè dōu jǐn dīng zhe bù mǎn tiě dīng de xiàng mù láo mén

   他们紧盯布满铁钉橡木牢门

   All with their eyes intently fastened on the iron-clamped oaken door.

Chinese words with pinyin jin ding