jǐn guǎn dàn
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • ...though...

    • jǐn guǎn shū le dàn duì yuán biǎo xiàn de jí wéi yǒng měng

      尽管队员表现极为勇猛

      Although the team lost, they played with tremendous spirit.