jìng wù
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.still life

  • jìng wù pāi shè

   静物拍摄

   still-life photography

  • dà bù fen yǐ huā huì wéi tí cái de jìng wù huà duō shì biǎo xiàn fán huā de sè cǎi bān lán

   部分花卉题材静物表现繁花色彩斑斓

   Most still life paintings of flowers emphasize on the variegated colours of the blossoms.

  • yòng pāi shè jìng wù

   iPad拍摄静物

   use iPad to shoot still life objects