jiǔ yǎng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.polI've long looked forward to meeting you; I have long desired to know you

  • jiǔ yǎng le

   久仰

   I've long been looking forward to meeting you.

  • wǒ bìng bù rèn shi tā men dàn yǐ jiǔ yǎng tā men de dà míng

   认识他们久仰他们大名

   I did not know them personally, but I was familiar with their reputation.

  • zǎo shang hǎo wǒ kě shì jiǔ yǎng nǐ de dà míng

   早上可是久仰大名

   Good morning! I have heard your name many times.